VÅRT PROGRAM 2019-2022

VÅR POLITIK

 

För att Hörby ska bli en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i måste politiken präglas av stabilitet, långsiktighet och dialog.

Vi moderater lägger fokus på:

Närhet till dig
Ordning och reda – ekonomi i balans
Alla behövs – alla kan bidra
Hög kvalitet
Valfrihet
Miljöhänsyn – vårda våra resurser, var klimatsmart!
Jämställdhet – värna allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
Trygghet
Goda kommunikationer
Bra företagsklimat
Korta handläggningstider och tydlig information

Hörby ska vara en attraktiv boendekommun med fokus på trygghet, skola och omsorg

Vi vill förbättra integrationen:
• Inträdesjobb som gör det enklare att anställa.
• Sänkt skatt så att det alltid lönar sig att jobba.
• Bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.
• Integrationsplikt med undervisning i svenska och om Sverige.

Hörby ska vara en trygg kommun att bo, leva och verka i
• Hjälpen ska vara nära
• Fler synliga poliser
• Utveckla fältverksamheten
• Trygghetsvärdar
• Trygghetsskapande åtgärder som övervakningskameror

Boende
• Skapa bostäder och kulturlokaler på BilMånsson-tomten
• Fler marklägenheter
• Seniorboenden
• Fler byggklara tomter
• Bostäder för alla åldrar

I Hörby ska skolan vara en plats för lärande
• Rätt förutsättningar idag – arbete imorgon
• Ordning och reda ger studiero
• Skolar även på landsbygden

Moderaterna i Hörby vill, kan och ska se till:

  • Att Hörby är en attraktiv boendekommun! Marknadsföra kommunen. Bygga lägenheter för människor med olika behov och önskemål. Främja handel, folkliv och rörelse för ett mer levande Hörby centrum.
  • Att fler får jobb. Det skapar förutsättningar för oberoende, frihet, integration och framtidstro. Förbättra stöd och service till arbetssökande. Det ger kommunen tillväxt vilket gagnar alla.
  • Att hushålla klokt med våra gemensamma medel. Ha en verklighetsförankrad budget, även för den sociala sektorn, och noggrann uppföljning av densamma. Dina skattekronor ska förvaltas på bästa tänkbara sätt.
  • Att ge rätt stöd i rätt tid i skolan. Lägre elevantal i lågstadiets klasser hjälper till att skapa arbetsro och lugn i skolan. Det ger effekt under hela skoltiden och främjar studieresultaten och våra barns framtid.
  • Att våra äldre ges bäst möjliga vård och omsorg där hög kvalitet, valfrihet och god tillgänglighet är nyckelord.
  • Att Hörby är en attraktiv och serviceinriktad kommun för såväl nya som etablerade företag, både i tätort och på landsbygd.
  • Att vårda vårt kulturlandskap. Hushålla med våra resurser och vara klimatsmarta. Fortsatta kultursatsningar för inspiration och välmående, bl.a. kulturlokaler på BilMånsson-tomten.

GRUNDEN I VÅR POLITIK

För att Hörby ska bli en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i måste politiken präglas av stabilitet, långsiktighet och dialog.

I vårt politiska arbete lägger vi fokus på att ha en ekonomi i balans, och vi verkar för ordning och reda i politiken. Vi ska hushålla klokt med våra gemensamma medel och förvalta dina skattekronor på bästa tänkbara sätt.

Hög kvalitet, valfrihet och trygghet tillhör grundstenarna i vår politik och är något vi alltid eftersträvar, oavsett vad det gäller. Jämställdhet ska genomsyra all kommunal verksamhet, på alla nivåer. Vi värnar allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för att försäkra oss om att alla människor ges möjlighet att bidra och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla behövs!

Miljöhänsynen, där vi vårdar våra resurser och är klimatsmarta i beslutsfattandet, bidrar till att vi med stolthet kan överlämna stafettpinnen till framtida generationer.

Hörby ska erbjuda ett bra företagsklimat, vi ska ha korta handläggningstider, bra service och tydlig information. Kommunen ska lämna tillstånd och utöva tillsyn korrekt och effektivt.

RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG – ARBETE IMORGON

Våra förskolor och skolor ska ge en trygg grund och goda kunskaper. Det ger alla möjlighet att forma sin egen framtid. En förutsättning för detta är att vi ger rätt stöd i rätt tid. Lägre elevantal i lågstadiets klasser hjälper till att skapa arbetsro och lugn i skolan. Det ger effekt under hela skoltiden och främjar studieresultaten och våra barns framtid. Detta vill vi sträva efter att erbjuda i våra skolor.

Vi tror på våra medarbetare i kommunen. En trygg skola, präglad av lugn och ro, borgar för ett bra arbetsklimat och arbetsglädje både för elever och personal. Att se till att våra lärare och elever har detta är grunden för hög kvalitet i undervisningen och en förutsättning för fortsatt goda resultat.

Vi vill erbjuda förskolor och skolor även på landsbygden, både för bygdens och barnens skull.

JOBB OCH FRAMTIDSTRO

Vi arbetar för att fler ska få jobb, det är en nödvändighet. Ett eget arbete skapar förutsättningar för oberoende och frihet. Det är en hörnsten i integrationsfrågan och bidrar till att möjliggöra framtidstro. Vi vill se förbättrat stöd och service till arbetssökande. Detta sammantaget ger kommunen tillväxt, och det gagnar alla Hörbys invånare.

Människor ska ha jobb, inte försörjningsstöd. Det oberoende och den frihet ett arbete och en egen inkomst ger, ger också möjligheter till den enskilde. Möjlighet att göra sina egna livsval, möjlighet att påverka sin egen situation. Möjlighet att delta i samhället på egna villkor, inte vara fast i ett utanförskap.

Vi strävar efter en ökad företagsetablering och att kommunen ska erbjuda en ännu bättre företagsservice. Vi verkar för aktivt jobbskapande och vill se fler praktikplatser. Vi kommer arbeta för att ha en förenklad dialog mellan kommun och näringsliv. Hörby ska vara en attraktiv kommun som präglas av god service och goda möjligheter för såväl nya som etablerade företag, både i tätort och på landsbygd.

Vi ser införandet av en inkubator som ett bra sätt att främja och underlätta för nystartade företag att nå tillväxt och lönsamhet. Genom att tillhandahålla lokaler med uppkopplingsmöjligheter och kringtjänster så som affärsutvecklingsstöd och partneravtal med tjänsteföretag till en mindre kostnad kan vi stötta i uppstarten.

Vi vill främja utbyggnaden av fibernät i hela kommunen, det möjliggör för distansarbete och kan också förenkla vardagen för såväl företagare som privatpersoner.

VÄLFÄRD – VÅRD & OMSORG, TRYGGHET OCH LIVSGLÄDJE

Människor som arbetar ger grund för välfärd. Välfärd är grunden för trygghet och livsglädje.

Hög kvalitet, valfrihet och god tillgänglighet är nyckelord i all vård- och omsorgsverksamhet. Det är viktigt för oss att våra äldre ges bästa möjliga vård och omsorg. De insatser som görs ska göras utifrån den enskildes behov. Det finns en efterfrågan på seniorboende, servicelägenheter och trygghetsboende. Vi vill underlätta inrättandet av sådana.

Vi vill ha fler synliga poliser, utveckla fältverksamheten och satsa på trygghetsvärdar och trygghetsskapande åtgärder som övervakningskameror. Det ökar tryggheten, minskar busliv och brottslighet och bidrar till att fler brott kan lösas.

Vi vill se ett ökat stöd för anhörigverksamheten.

INSPIRATION, REKREATION OCH VÄLMÅENDE

Kultur- och fritidslivet berikar människan. Alla behöver inspiration och rekreation. Vi ska vårda vårt kulturlandskap och ta vara på närheten till upplevelser.

Vi vill utreda möjligheten att skapa kulturlokaler och bostäder på BilMånssontomten. Där ser vi att kulturskolan kan utvecklas och erbjudas ändamålsenliga lokaler att nyttja för lektioner/ utbildning/ undervisning såväl som för konserter och andra tillställningar.

ATTRAKTIV BOENDEKOMMUN

I Hörby bor vi naturskönt och har nära till allt! Det vill vi se till att fler kan ta del av.

Vi ska marknadsföra Hörby som boendekommun. Vi vill se ett utbud av hyreslägenheter till rimlig kostnad. Vi vill att det ska byggas fler marklägenheter i centrala Hörby. Det ska finnas bostäder för människor med olika behov och önskemål.

Det är viktigt att vi får igång flyttkedjan för att frigöra attraktiva bostäder, både för inflyttare och Hörbybor som flyttar inom kommunen. Vi uppmuntrar byggnation av bostäder och kommer att arbeta för att erbjuda fler byggklara tomter. Det behöver bli enklare att bygga. Vi ska ta fram flexibla detaljplaner och erbjuda en välfungerande bygglovshantering.

Vi ska se till att främja handel, folkliv och rörelse för ett mer levande Hörby centrum. Vi ska vidareutveckla våra goda kommunikationer. Vi strävar efter en utbyggd och miljösmart kollektivtrafik och fler gång- och cykelvägar.

Som en del i det långsiktiga arbetet ser vi det som viktigt att vi underhåller vår infrastruktur. Vi ska vara rädda om det vi har och vidare se till att vår lokalförsörjningsplan hålls aktuell, och att vi underhåller och utnyttjar vårt lokalbestånd på bästa sätt.

Tappade uppkopplingen