Valprogram 2022 - Hörby genom hela livet

Motiv: Hörby, Fotograf: Ingela Jeppsson

Samarbete    

Den senaste mandatperioden har vi styrt Hörby kommun tillsammans med Sverigedemokraterna. Vi har sett till att det inneburit ett ökat fokus på byggnation, tillväxt och utveckling i positiv riktning. Hur ett framtida majoritetssamarbete kommer att se ut är till mycket stor del beroende av valresultatet 2022. 

Moderaterna är samlingspartiet som kan prata med alla och verka för breda lösningar. En stabil handlingskraftig majoritet är det bästa för kommunen.  

Varsamhet med skattemedel 

Politiker förvaltar skattebetalarnas pengar. Därför är det viktigt att visa återhållsamhet. Vi moderater är försiktiga och sparsamma med andras pengar. På så sätt kan vi trygga ekonomin så att välfärdstjänster finns för boende i Hörby kommun när de behövs. Vårt uppdrag är att se till att kommuninvånarna får den service de har rätt till och att det sker med effektivitet. En hög skatt har inget självändamål för oss. Vi strävar alltid efter att skatten ska vara så låg som möjligt, utan att ge avkall på kvaliteten i välfärden. 

Det innebär inte att all service måste skötas i egen regi. Vissa delar kan och bör upphandlas i konkurrens. 

Vi vill utveckla kommunen med fler näringsidkare. God service till och ett nära samarbete med företag och näringsliv är en prioriterad fråga för oss. 

Vårt mål är en samordning av kommunens fastighetsförvaltning innefattande såväl kommunens som helägda bolags fastigheter i syfte att öka effektiviteten i vår förvaltning.

Trygghet 

I Hörby kommun ska alla känna sig trygga och säkra. Tryggheten grundar sig i möjlighet och uppmuntran till självförsörjning, att kunna ta del av bra utbildning, att ha tillgång till god vård och omsorg vid behov och i att man kan röra sig säkert i hela Hörbys kommun. 

 Vill du veta mer detaljer om vår politik? Läs vårt mer utförliga program nedan. 

Rätt förutsättningar att välja själv 

I Hörby kommun ska alla ges möjlighet att skapa sig ett gott liv och friheten att göra det på sitt sätt. Vi tror på människors vilja att ta ansvar och förmåga att forma sitt liv och sin egen vardag. Det skall samtidigt vara tydligt vilka förväntningar och krav som ligger på den enskilde. 

En röst på Moderaterna är en röst för trygghet, en bra start i livet och utveckling för framtiden!  

 Lars-Göran Ritmer, Moderaternas toppkandidat 

 

Bra start 

Att födas i Hörby kommun ska borga för en riktigt god start i livet. 

Mödra- och barnhälsovården skall finnas lokalt, det ska vara enkelt att förbereda sig för småbarnstiden och känna sig trygg i att det finns stöd och hjälp att få. 

Ett nära samarbete med Region Skåne är viktigt för att vården fungerar lokalt i Hörby. Vi vill införa en verksamhet med en samlad kompetens och för att säkerställa tidiga och samordnade insatser.  

Verksamheten skall syfta till att samordna tidiga insatser för barn och unga och ger skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvård konkreta verktyg för att stötta barn tidigt och med så lite byråkrati som möjligt. Skottlandsmodellen är ett bra exempel att basera denna verksamhet på.

För att trygga elevernas framtid ska vi stärka elevhälsan och fortsätta satsa på alla kommunens skolor. 

Detta innebär bland annat att vi vill bygga ut förskolan i Ludvigsborg och få en ny på plats på Stattena. Skolorna i centralorten ska moderniseras och byggas ut efter behov. Vi behöver en modern, funktionsenlig, energismart och trygg centralt belägen högstadieskola. Inom skolan ska kompetensen vara hög med behöriga lärare. Personalen inom skolan ska ha goda villkor och erbjudas utvecklingsmöjligheter. 

Förskolan och skolan ska tillvarata barns nyfikenhet och lust att lära. Det är i förskolan och skolan barn under trygga former ges de kunskaper de behöver inför framtiden. Alla elever ska få möjlighet att uppnå kunskapskraven. Kunskap är nyckeln till ett självständigt, gott och tryggt liv som vuxen. 

Vi uppmuntrar fristående aktörer och ett aktivt skolval. Och vi är övertygade om att de som är bäst lämpade att välja alternativ är föräldrar tillsammans med sina barn, oavsett om det gäller förskola, grundskola eller gymnasium. 

 Vi vill ge våra unga medborgare möjlighet till en aktiv fritid, genom tillgängliga och inbjudande lokaler, platser och aktiviteter. Det gör vi genom att fortsatt bedriva både planerad och öppen verksamhet samt tillhandahålla utrymmen för spontan lek och umgänge. Till exempel Allaktivitetshuset, Lågedammsbadet, den kommande Allhallen i Ludvigsborg och spontanidrottsarenorna i Hörby och Önneköp. 
Det finns många olika ideella föreningar verksamma inom kultur såväl som fritid i kommunen. Vi vill genom uppmuntran och samarbete underlätta det bidraget till ett rikt fritidsliv. 

God service 

När man väljer att leva i Hörby ska man känna sig trygg i att vardagen fungerar. Den kommunala servicen ska vara av god kvalitet, lättillgänglig och effektiv med korta handläggningstider. 

Jämställdhet och jämlikhet utgår från att alla människor har lika värde. För moderaterna är jämställdhet och jämlikhet en frihetsfråga. Genom att visa respekt för människor oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, hudfärg, funktionsvariation, social tillhörighet, sexuell läggning, utbildningsnivå eller ålder lägger vi grunden för ett hållbart och bra samhälle för oss alla. 

Varje människa är unik och har olika behov, beroende på ålderskategori, förmåga, intressen och livssituation. Oavsett vem man är och hur man bor, hemma eller i omsorgsboende ska det finnas valmöjligheter för hur dagarna spenderas. Det ska ges förutsättningar för att man ska kunna påverka sin livssituation och vardag, och därigenom uppnå god livskvalitet. 

Vi vill att Hörby kommun ska möjliggöra för seniorer att fortsätta delta i arbetslivet. Inga onödiga åldersgränser ska stoppa den som vill fortsätta bidra inom kommunens verksamheter.

Det ska vara tryggt att åldras och njuta av livets höst och slutskede i Hörby kommun. 

Vi vill säkerställa att antalet kontakter inom hemtjänsten hålls på en låg nivå. Den som får besök ska känna sig trygg med att det är bekanta ansikten som dyker upp. Det är en viktig del i stärkt kvalitet och god omsorg liksom goda svenskkunskaper är det. Vi vill därför också se fortsatt fokus på kompetensutveckling för personalen. 

Att ha ett väl fungerande förebyggande arbete med tydliga mål och styrning är viktigt för oss moderater. Vi vill säkerställa anhörigstöd genom insatser och vi ska fortsätta arbetet mot ofrivillig ensamhet. Verksamheter som Vardagsrummet och Elvans träffpunkt är viktiga beståndsdelar i det arbetet och är typexempel på det som vi vill fortsätta utveckla.

Konkurrens och valfrihet ska bidra inte bara till ökad kvalitet och kreativitet, utan även till kostnadseffektivitet. Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt och komma alla i kommunen till gagn. All verksamhet inom välfärden, oavsett om den är privat eller kommunal, skall fungera tillfredsställande. 

Måltidsmiljöerna inom vår kommunala verksamhet ska vara attraktiva, maten god, näringsriktig och helst närproducerad.

Kollektivtrafiken, närtrafiken inkluderad, är viktig och ska bibehållas med sin lättillgänglighet. Cykel- och gångstråken ska underhållas för trygg och säker framfart.

Vi Moderater prioriterar lag och ordning, för att verkligheten kräver det. Vi har omfattande reformer och förslag för att få ordning på otryggheten, som är det samhällsproblem som flest oroar sig över idag. Vår bestämda uppfattning är att samhället alltid ska stå på brottsoffrets sida. 
Ingen ska vara rädd för att vistas utomhus under kvällstid. Tidningsutdelare ska inte behöva bära överfallslarm. Butiksägare ska inte behöva lägga ned sina verksamheter på grund av hot och utpressning. Kriminella ska inte tillåtas terrorisera vanligt folk. 


Hörby har blivit tryggare de senaste åren. Vi har god erfarenhet av minskad brottslighet på de platser där vi har kamerövervakning idag och vill utöka den till andra offentliga platser som är brottsutsatta. Vi vill också avsätta öronmärkta medel för att identifiera och åtgärda otrygga platser i kommunen. 

Bygga för framtiden 

Skola och omsorg är kärnverksamheter i kommunen. Vi moderater vet dock att det inte räcker för att vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Infrastruktur, god skötsel av våra gemensamma ytor samt ett rikt kultur-och fritidsliv är viktiga komponenter för att skapa en trivsam kommun.  

Hörby kommun erbjuder attraktivt boende i mellersta Skåne. Här finns stora möjligheter till ett gott och aktivt liv samtidigt som hela Öresundsregionens arbetsmarknad ligger inom pendlingsavstånd. Under den senaste mandatperioden har bostadsbyggandet äntligen kommit igång igen i Hörby.

Det finns fortfarande behov av nya bostäder och vi moderater anser att bostadsbyggandet behöver växlas upp ytterligare så att fler kan hitta en bostad som fungerar för var och ens livssituation. 

Hela kommunen måste kunna växa. Moderaterna anser att det är viktigt att alla kommundelar – tätorten och byarna såväl som landsbygden – får ta del av den tillväxt och utveckling som sker i vår kommun. Med fler bostäder och fler företag utanför centralorten samt en levande landsbygd kan kommunal och kommersiell service garanteras i hela kommunen även i framtiden. 

 Vi vill söka nya exploateringsområden för bostäder och företag. Och vi vill fortsatt prioritera detaljplaner för att underlätta bygglovshandläggning.

Bredbandsutbyggnaden måste ordnas i hela kommunen, det möjliggör för distansarbete och förenklar vardagen för såväl företagare som privatpersoner. Det är en avgörande faktor för en levande landsbygd att de boende har tillgång till stabil och snabb uppkoppling. 

 Moderaterna vill genomföra en översyn av vägunderhållssituationen i byarna i  kommunen. Det finns idag en ojämlikhet kring ansvarsförhållande som vi vill se över och åtgärda. Vi tänker ta fram en fungerande lösning som är likvärdig över hela kommunen. 

Miljö 

Vi vill se energibesparande åtgärder, som t.ex. solceller på taken, på kommunala verksamheter och allmännyttan. Vi vill också se över beredskapen och implementera förebyggande åtgärder för hanteringen av extrema väderförhållanden. 

Vi vill se en moderniserad återvinningsstation komma på plats. 

Hörby kommun är naturskön och vi har nära till “allt”. Vi ska vårda vårt kulturlandskap och ta vara på närheten till upplevelser. Inte minst i vår natur där skogarna, sjöarna, åarna och jordbruksmarken skapar en attraktiv helhet och bjuder inspiration och möjlighet till rekreation. Det vill vi se till att fler kan ta del av. 

Ansvar för att bevara naturen och att använda naturresurserna på ett hållbart sätt är viktigt för att garantera att även framtida generationer får njuta och ta del av dem. Ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i hela den kommunala verksamheten. Ett ökat intresset för friluftsliv innebär dock även en större belastning på naturen. Allemansrätten är en unik grund för det svenska friluftslivet. Samtidigt innebär det ökade naturintresset utmaningar. Förståelsen för de rättigheter och skyldigheter som följer med allemansrätten behöver bli bredare och djupare. Verksamheter som orsakar skador på privat egendom använder ibland allemansrätten som en förevändning. Missbruk riskerar att minska legitimiteten för allemansrätten på lång sikt och leda till att markägare vidtar åtgärder för att försvåra för friluftslivet även om de är positiva till friluftsliv på deras mark. Det är viktigt att stävja missbruk så att friluftslivet och det privata markägandet kan fortsätta att gå hand i hand. 
Äg
anderätten inom de gröna näringarna behöver värnas.

Hörby kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt på alla plan. Det sociala, miljön och ekonomin, tillsammans och var för sig, måste balanseras för en sund och hållbar utveckling. När kommunen växer är det av högsta vikt att jobben växer i takt med befolkningstillväxten. Självförsörjning är grundregeln och bidrag är undantaget. Hållbarhet med innovationer och grön teknik lyfter samhället framåt. 

Integration och migration 

Vår utgångspunkt är att Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land. Samhällsutmaningarna vi står inför innebär att vi måste ha en långsiktig, hållbar och ansvarsfull migrationspolitik. Vi står för tydliga krav på egen försörjning för sig själv och sina anhöriga, annars riskerar vi att skapa parallella samhällen, social utsatthet och kriminalitet. 
Moderaterna vill införa bidragstak. Den som söker sig till Sverige och har drivkraften att vilja skapa sig en bättre framtid ska ges möjlighet att göra detta, men det betyder inte att man kan förvänta sig att få ta del av det offentliga trygghetssystemet. 
Moderaterna vill att den som kommer till Sverige successivt ska kvalificera sig för att få ta del av det offentliga ersättningssystemet. Att kravlöst ge bort ersättning blir inte hållbart för vare sig individen eller för samhället. Moderaternas utgångspunkt är vår tro på människan och dess inneboende kraft, där insatser som görs från det offentliga ska syfta till sysselsättning och egen försörjning. Att ställa krav är att genuint bry sig om att alla förtjänar att bli sedda utifrån sina förutsättningar. Vi kommer därför införa krav på motprestation för dem som har arbetsförmåga och är försörjda av det gemensamma trygghetssystemet. 

Alla boende i Hörby kommun ska känna till sina skyldigheter och rättigheter. 

Språket är en väg in i samhället – till jobb och egen försörjning. När man kommer till Sverige och Hörby är det av högsta prioritet att man kommer i jobb så snabbt som möjligt och en viktig nyckel är att lära sig språket. Svenska för invandrare (SFI) fyller en viktig roll i att utbilda de nyanlända i svenska språket. Grundläggande kunskaper i det svenska språket anser vi ska vara en förutsättning för  uppehållstillstånd och medborgarskap. Språket ger också förutsättningar för att ta del av demokratiska rättigheter, samt för att kunna följa och ta del av den offentliga debatten. Vi vill därför införa obligatorisk demokrati- och samhällsundervisning i svenska normer, värderingar, rättigheter och skyldigheter. 

Vi vill också vidareutveckla samarbetet med det lokala näringslivet för att skapa fler jobb.