Viktigt klargörande

Innan vi går in mer i detalj på allt vill vi i M och SD först klargöra följande:

Vi har INGET emot facken eller de fackliga representanterna. Vi står upp för den svenska modellen. Vad vi däremot å det starkaste vänder oss mot är att facken är politiserade! Vi anser att facken måste vara opolitiska och arbeta för ALLA medlemmarnas bästa utan politisk agenda.

’Varför är det så många chefer som lämnar Hörby kommun’, ’Hur många har ni köpt ut och varför?’, ’Vad händer med facken?’, ’Hur ställer ni er till uttalandet som SSR gör om Hörby kommun?’, ’Anser ni verkligen att facken inte har rätt att demonstrera?’, ’Hur mår tjänstemännen och medarbetarna i kommunen egentligen?’, ’Vem vill jobba i en sådan kommun som Hörby efter allt som sägs och skrivs?’, ’Varför håller ni inte vad ni lovar vad gäller VD-avtalen?’, ’Hur kan ni tolerera att kommundirektören har en ”fallskärm” från Åstorps kommun samtidigt som hon får lön från Hörby kommun?’, ’Har rekryteringen av HR-chefen med flera verkligen gått rätt till?’, ’Varför gör ni besparingar istället för att höja skatten?’, ’Hur ska ni rätta upp kommunens ekonomi?’. Detta är några av alla de frågor som vi får till oss som vi nu vill bemöta en gång för alla.

Varför är det så många chefer som lämnar Hörby kommun?

Sedan Sverigedemokraterna tog över styret i Hörby kommun, och sedermera även Moderaterna, var vi från första dag tydliga med att kommunens organisation behöver ses över. Dels för att ekonomin av det tidigare styret var körd i botten (t.ex. har kommunens kreditvärdighet försämrats väsentligt p.g.a. tidigare styres oaktsamhet med ekonomin, vilket starkt begränsar kommunens expansionsmöjligheter idag!) och dels för att vi ser att styrning och processer inom vissa områden utförs på ett ineffektivt sätt. Vi vill ta bort tre utav fyra förvaltningar för att skapa synergieffekter och enklare och snabbare beslutsvägar och implementeringsmöjligheter. Då är det helt naturligt att förvaltningscheferna ser sig om efter ett nytt jobb. Hade inte ni också letat efter en ny arbetsplats om ni visste att ni inom en snar framtid inte ha er arbetsplats kvar med den titel och ansvarsområden som innan? Vi anser att det är fullt normalt och inte konstigt under dessa omständigheter att förvaltningscheferna självmant, utan förfrågan varken från kommunledning eller politiker, har sagt upp sig och gått till andra jobb.

Vi vet att kommunens anställda gör ett fantastiskt jobb. Styrdokument beslutade av tidigare styren har mycket till övers att önska och måste ändras från grunden för att personalen ska kunna arbeta utifrån sin fulla potential och för kommunens medborgares bästa.

Hur många har ni köpt ut och varför?

Den enda chef som benämns ”köpts ut” är ekonomichefen Robert Odeberger. Det var en överenskommelse mellan honom och kommunen att det var bättre att gå skilda vägar. Han hade sedan tidigare ett VD-avtal när han satt som VD på HBAB men detta kontrakt upphörde i samma stund som Robert lämnade uppdraget. Parallellt hade han ett sedvanligt anställningskontrakt med ett chefsavtal som bilaga. Detta skrevs för över elva år sedan och gav Robert den sk ”fallskärmen” som vissa media har valt att benämna det.

Övriga personer som har lämnat Hörby kommun under nuvarande styre och samtidigt fått någon typ av betalning är fyra andra personer. Även dessa personer har kommit överens med kommunen att det är bättre att de lämnar av olika anledningar. T.ex. har en person lämnat då denna arbetsuppgift inte längre behövs i kommunen då vi har skrivit nya samarbetsavtal gällande upphandlingar med bl.a. Östra Göinge.

Vad händer med facken?

Vad gäller tre fackföreningars anmälan enligt kap 6, paragraf 6 a Arbetsmiljölagen (66A-anmälan) så vill vi först och främst vara mycket tydliga med att vi tar denna anmälan på yttersta allvar. En god arbetsmiljö är för oss en prioriterad fråga. Vi vill också vara tydliga med att kommunen inte har fått in några anmälningar om kränkning.

Så fort anmälan inkom gick maskineriet igång och HR-avdelningen har skött allting enligt gällande regelverk. Svar på anmälan skickades ut till de fackliga representanterna torsdagen den 13de, en dag innan deadline. Fredagen den 14de hölls sedan ett möte mellan de fackliga representanterna och HR-avdelningen där man kom överens om att de fackliga representanterna i lugn och ro skulle läsa igenom och se över svaret och om de sedan hade frågor eller kommentarer återkomma för ett möte och samtal. Istället för att återuppta kontakten och samtalet med HR-avdelningen skickade facken istället in anmälan till Arbetsmiljöverket direkt på måndagen den 17de utan att vara öppna med detta till kommunledningen. Ett av huvudargumenten som användes av de fackliga representanterna för att agera på detta sätt var för att det inte fanns en tydlig tid- och handlingsplan med i svaret. Kommunen hade skrivit i svaret att de tagit kontakt med en extern neutral part som ska utreda hela situationen och som också ska ta fram just tid- och handlingsplan!

Detta kan uppfattas som att de fackliga representanterna inte har samma intresse som kommunen att hitta en lösning tillsammans med alla inblandade parter. Återigen, vi önskar goda relationer med fackföreningarna, och vår dörr är öppen för en konstruktiv dialog för alla medarbetares och kommunens bästa.

Hur ställer ni er till uttalandet som SSR (Akademikerförbundet) gör om Hörby kommun?’

SSR sätter mot Hörby in det riktigt ”tunga artilleriet” vilket vi inte kan tyda som någonting annat än att deras sakargument fullständigt saknar grund.

Om SSR verkligen tror att det är SD-Hörby som är ansvarig för att medlemmarna idag flyr facken undrar vi var deras verklighetsuppfattning har tagit vägen? Som vi skrev högst upp:

Vi har INGET emot facken eller de fackliga representanterna. Vi står upp för den svenska modellen. Vad vi däremot å det starkaste vänder oss mot är att de är politiserade! Vi anser att facken måste vara opolitiska och arbeta för medlemmarnas bästa utan politisk agenda.

Vi har ingen som helst vilja att tysta eller förbjuda som SSR skriver. Tvärtom! Istället ser vi gärna att facken står upp för ALLA sina medlemmar och inte bara de som facken själva anser väljer rätt parti.

Anser ni verkligen att facken inte har rätt att demonstrera?

Självklart har man i Sverige rätt att demonstrera. Detta är ett ytterst viktigt verktyg för att kunna stå upp för demokratin. Vi till och med välkomnar att medborgare i Sverige väljer att visa sitt politiska intresse och sina politiska åsikter genom att gå ut på gator och torg (och framför kommunhus).

Hur mår tjänstemännen och medarbetarna i kommunen egentligen?

Anställda i kommunen idag ifrågasätter vad som händer. De flesta känner inte alls igen sig i det som sker och mår snarare dåligt över att facken och media istället för att försöka hitta samarbeten och samtal försöker piska upp stämningen och beskylla andra för än det ena än det andra.

Kommunledningen och politiken har fått till oss att en del fackliga medlemmar skriftligen har tagit kontakt med sina fackliga representanter och talat om hur de upplever och mår i denna situation som uppstått.

I det stora hela är de flesta positivt inställda till det absolut nödvändiga förändringsarbetet som pågår och vi är många som med styrka och energi arbetar för kommunens och dess medborgares bästa.

Vem vill jobba i en sådan kommun som Hörby efter allt som sägs och skrivs?

Varje dag får vi in spontanansökningar av personer som är mycket intresserade av att börja arbeta i eller på annat sätt stötta kommunen. Vi ser med tillförsikt fram emot att alla positioner tillsättas med rätt person med rätt kompetens på rätt plats.

Vakanser som ska återbesättas har redan tillsatts genom tillfälligt förordnade eller nyanställning. Vissa poster lämnas vakanta då vi i organisationsförändringsprojektet ser över om dessa behövs eller ska förändras i framtiden.

Varför håller ni inte vad ni lovar vad gäller VD-avtalen?

Skånsk Dagbladet skrev att kommunalrådet lovat att inga fler avtal med fallskärmar ska skrivas i Hörby kommun. Vad som sades i intervjun var att anställda i kommunen ska ha sedvanliga anställningsvillkor utan chefsavtal som bilaga. Dock har det aldrig lovats att personer som innehar positionen som kommundirektör inte kommer att ha någon typ av avgångsvederlag. Då kommundirektören inte går under LAS (Lagen om anställningsskydd) är det brukligt att det skrivs ett chefs-avtal med kommundirektörer. Precis som andra LAS-anställda har flera månaders uppsägningstid (beroende på hur länge de jobbat i kommunen) har även kommundirektörer rätt till ett anställningsskydd.

Hur kan ni tolerera att kommundirektören har en ”fallskärm” från Åstorps kommun samtidigt som hon får lön från Hörby kommun?

Hörby kommun har ingenting med kommundirektörens uppgörelse med Åstorps kommun att göra. Detta är en överenskommelse mellan kommundirektören och den politiska kommunledningen i Åstorp. Detta inte inkomst för utfört arbete utan ett skadestånd från Åstorps kommun till kommundirektören.

Självklart ska en person som arbetar i Hörby kommun också ha lön för det arbete som personen gör.

Har rekryteringen av HR-chefen med flera verkligen gått rätt till?

Ja, rekryteringarna har gått rätt till. När det gäller tillsättning av en roll så utlyses positionen via (beroende på vilket jobb) olika jobbansöknings-kanaler. När ansökningstiden gått ut blir personer som verkar ha rätt kompetens och bakgrund inbjudna för intervjuer. För de högre chefspositionerna blir personerna ifråga intervjuade av tre olika grupper: närmsta blivande kollegor, fackliga representanter och politiskt förtroendevalda. Därefter tas referenser och till sist kommer man, förhoppningsvis inom alla tre grupper, överens om vem som ska anställas.

Varför gör ni besparingar istället för att höja skatten?

Som vi redan nämnt så ser vi att det finns stora möjligheter att effektivisera kommunen och genom att bland annat se över organisationen och därmed få synergieffekter. Vidare kommer vi att genomlysa och göra åtgärdsplaner gällande alla större kostnadsposter för att på så sätt sänka kommunens kostnader och därmed i förlängningen slippa höja skatten. På detta sätt kommer vi att kunna behålla och till och med förbättra kvaliteten på välfärdens kärnverksamhet. Vår strävan är även att utöka utbudet av samhällsnytta som kommer våra skattebetalare till godo. För att uppnå detta måste givetvis först allt ses över och tydligt prioriteras. Nu när vi har påbörjat detta omfattande arbete och gör en grundlig genomlysning av hela kommunen upptäcker vi fler och fler saker som helt enkelt är rent ut sagt oacceptabla. För att ge några små konkreta exempel:

Ska vi verkligen tillåta att våra medborgare betala av sina dyrt förvärvade skattepengar till avställda lastbilar som dessutom har körförbud för att ingen i kommunen har kontroll på hur leasingavtalen är skrivna? Vi i SD och M anser att detta är fel och håller just nu på att ändra dessa processer.

Ska vi verkligen låta våra medborgare betala med sina dyrt förvärvade skattepengar bio-gas-bilar som är två till tre gånger dyrare än dieselbilar för att Hörby ska vara i framkanten när det gäller ett fossilfritt Sverige? Vi i SD och M anser att det är mycket viktigare att våra skattemedel kommer våra äldre tillgodo än att de går upp i rök via ett avgasrör och därför ser vi nu över dessa beslut.

Ska vi verkligen låta våra medborgare betala med sina dyrt förvärvade skattepengar för ineffektiv modersmålsundervisning där en lärare kör från Hörby ut till en av våra landsbygdsskolor för en elev under tjugo minuters lektionstid för att sen köra tillbaka till Hörby igen? Vi i SD och M anser att det är mycket viktigare att våra skattemedel kommer våra modersmålselever tillgodo på ett effektivt sätt där de har tid och möjlighet att ta till sig kunskap i lugn och ro istället för att känna stress över att ens hinna öppna boken på rätt sidan innan det är dags att avsluta lektionen igen.

Ska vi verkligen låta våra medborgare betala med sina dyrt förvärvade skattepengar onödiga dyra hyror till externa aktörer när kommunen har fastigheter i sin ägo som står tomma och är outnyttjade och bara kostar pengar? Vi i SD och M anser att detta är fel och håller just nu på att se över hela fastighetsbeståndet för en långsiktig planering och omstrukturering.

Ska vi verkligen låta våra medborgare betala med sina dyrt förvärvade skattepengar för hyresavtal som är skrivna mellan två externa aktörer men som kommunen ändå går in och betalar? Vi i SD och M anser att det är av största vikt att detta genast ändras och ansvariga hyrestagare själva får betala då dessa pengar kan gå till att anställa extra personal för våra ungdomar på glid.

Detta är som sagt bara några mindre exempel från verkligheten, åtgärdslistan är redan och kommer att bli mycket längre allt eftersom arbetet med genomlysningen av kommunens kostnader fortskrider. Vårt fokus kommer att vara en mycket noggrann uppföljning av kommunens kostnader för att kunna prioritera välfärdens kärna!

Hur ska ni rätta upp kommunens ekonomi?

Huvudspåret är att förändra den ekonomiska styrningen till en modell som mer tar fokus på en frekvent uppföljning av faktiska kostnader, kostnadsutveckling, trender och faktiskt utförda prestationer (nyckeltal) jämfört med dagens mer traditionella budgetstyrning. Detta kommer bland annat att möjliggöra tidigare åtgärder och därmed kostnadssänkningar. Den modell som tillämpas idag riskerar bland annat att bli kostnadsdrivande då den styrmodellen exempelvis inte tillräckligt uppmärksammar de ekonomiskt ansvariga att fokusera på att sänka kommunens kostnader.

Förändringen av fokus till faktiska utfall av kostnader gör det lättare att kunna följa skattekronorna och säkerställa att det verkligen går till de saker som är lagkrav, och därmed måste göras av kommunen, eller är beslutade av politiken som en prioriterad fråga. Man ska till exempel inte längre kunna förflytta skattemedel från en budget till en annan utan att det finns ett tydligt svar på frågan ”Varför?”.

För det andra vill vi starta arbetet med en nollbasbudget för att genomlysa exakt var skattepengarna i kommunen idag tar vägen. Detta istället för att bara fortsätta med inkrementell budget vilket innebär att man höjer anslaget varje år med index och volym.

Till sist vill vi återigen poängtera att vi vet att personalen på kommunen gör ett fantastiskt jobb. De måste ha goda förutsättningar för att allt deras arbeta ska komma våra medborgare till bästa gagn och det är just det som SD och M-styret just nu håller på att arbeta med dagligdags tillsammans med kommunledningsförvaltningen.

Vi önskar härmed att vi alla kan gå tillbaka till att gemensamt fokusera på framtiden och att vi tillsammans jobbar för Hörby kommuns och dess medborgares bästa.

@ media: SD och M kommer från och med nu att hänvisa till detta inlägg i debatten som pågår. Inbjudan till pressträff om gemensamma SD och M-handlingsprogrammet kommer att skickas ut inom de närmsta dagarna. Anmäl gärna redan nu ert intresse för pressträffen till receptionen@horby.se.